• 12 424 07 38
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin korzystania z serwisu pociagdokariery.pl

I. Uwagi ogólne

 • Właścicielem serwisu pociagdokariery.pl jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z siedzibą pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków, zwany dalej WUP. 
 • Serwis pociagdokariery.pl (zwany dalej „serwisem” lub „witryną”) jest administrowany technicznie oraz zarządzany merytorycznie przez WUP.
 • Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Serwis, jest stroną (witryną) internetową zawierającą informacje na temat szeroko rozumianych zagadnień uczenia się przez całe życie i poradnictwa zawodowego. Informacje i materiały w nim zawarte pochodzą częściowo od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z WUP i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. 
 • WUP zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.  
 • Zawartość serwisu nie stanowi informacji handlowej, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

II. Odpowiedzialność użytkownika

 1. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu.
 2. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  
 3. Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich. 
 4. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku. 
 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw WUP, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę.

 

III. Rola WUP

 1. WUP informuje, że dane i informacje podane na stronach serwisu oraz na stronach, do których serwis zawiera odesłania (linki) nie stanowią, w rozumieniu przepisów prawa, oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 
 2. WUP nie odpowiada za zawartość żadnych witryn i stron internetowych połączonych z witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z witryny. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. WUP nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich. 
 3. WUP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na przedstawionych danych. Ryzyko z tytułu użytkowania serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. 
 4. W przypadku otrzymania uzasadnionych bądź uprawdopodobnionych, w ocenie WUP, wiadomości, iż w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich WUP zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym również zmiany lub usunięcia ww. treści i materiałów. 
 5. WUP zastrzega sobie możliwość moderowania i redagowania treści serwisu w postaci zamieszczanych przez użytkowników informacji o instytucjach i ich działaniach oraz komentarzy, wpisów na forum,  wypowiedzi na czacie i innych treści publikowanych w serwisie.
 6. WUP nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. 
 7. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią reklamy ani rekomendacji do zakupu usług edukacyjno-szkoleniowych, o których mowa w tych informacjach. 
 8. Wszystkie informacje publikowane w serwisie są bezpłatne i powszechnie dostępne dla każdego użytkownika Internetu. 
 9. WUP zastrzega sobie prawo do nie udzielania żadnych informacji, porad, bądź odpowiedzi na jakiekolwiek pytania zadane za pośrednictwem poczty elektronicznej, której adresatem jest WUP, a w szczególności odpowiedzi na złożone w powyższy sposób oferty pracy. 
 10. Serwis nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.)
 11. WUP informuje, iż serwis nie służy do zawierania na odległość umów dotyczących usług edukacyjno-szkoleniowych ani żadnych innych,  jak również nie jest wykorzystywany do świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 12. WUP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zainfekowaniem wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów. 
 13. WUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń niezależnych od WUP.

IV. Partnerzy WUP
 1. Partnerem WUP w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy podmiot zamieszczający informacje na swój temat w serwisie.
 2. Do partnerów WUP stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące użytkowników.
 3. WUP nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług ogłaszanych za pośrednictwem serwisu, ponieważ ich usługodawcą jest inny podmiot. 
 4. WUP nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów WUP, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności. 
 5. WUP nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów. 
 6. WUP nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z WUP.

 

V. Zastrzeżenia techniczne
 1. Ze względu na techniczne ograniczenia WUP nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. WUP nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał. 
 2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu WUP nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji. 
 3. WUP nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

VI. Prawa autorskie
 1. Zarówno układ treści zawarty w serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika, filmy i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy. 
 2. Zawartość serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 4. Wykorzystanie serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony WUP i na warunkach określonych przez WUP. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się kontaktować z WUP pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynach WUP podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 
 6. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody WUP na zasadach ogólnych.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna pod linkiem: pociagdokariery.pl/rodo.

 

VIII. Dostępność treści w serwisie
 1. Serwis pociagdokariery.pl jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie A oraz częściowo AA. Oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu pociagdokariery.pl jest dostępna tutaj.

 

IX. Postanowienia końcowe 
 1. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu i funkcjonowaniem serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę WUP.
 2. WUP zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na witrynie WUP i wchodzą w życie z dniem publikacji. 

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 20.02.2020

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 16.00