• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierunek Kariera - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Informacje o dofinansowaniu

Kierunek Kariera


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.

Wartość projektu:
94 117 755,88 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
80 000 092,49 zł

 

 

Kierunek Kariera Zawodowa


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:
Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.


Wartość projektu:
94 117 646,70 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
79 999 999,69 zł

 

 

Nowy Start w Małopolsce


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Nowy Start w Małopolsce” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Dostarczenie osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach.

Grupa docelowa:
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 600 osób, mieszkających lub uczących się w Małopolsce, pozostających bez pracy, które mieszkały uczyły się lub pracowały za granicą i wróciły do kraju w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:
  1. osoby powyżej 50 r.ż.,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiety,
  6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu iż liczba osób z tej grupy nie przekroczy 20% wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu:
853 198,82 zł

W tym:
współfinansowanie UE - 725 218,99 zł;
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 85 319,88 zł;
współfinansowanie z budżetu województwa - 42 659,95 zł.
 
 

Wróć z POWERem!


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. Wróć z POWERem!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:
Wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Grupa docelowa:
Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).
Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:
1) wiek 18 – 29 r.ż ,
2) mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
3) była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
4) data powrotu:
a) nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
b) nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.
 
Wartość projektu:
2 621 655,00 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
2 209 530,83 zł
 

„Łap skilla!” 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, 1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Podstawowym założeniem przyjętym w Projekcie jest objęcie wszystkich jego Uczestników procesem doradztwa zawodowego – Bilansem na Początek Kariery oraz możliwością skorzystania z Usług, prowadzących do poprawy sytuacji Uczestnika na rynku pracy.


Wartość projektu:

11 499 996,20

W tym wkład funduszy europejskich
9 692 196,80 zł;

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021
 
 

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 17.00