• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Klauzula informacyjna WzP - RODO

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wróć z POWERem!", w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Jakie są Państwa prawa i obowiązki w zakresie swoich danych osobowych?

  • Prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • Obowiązek przekazania w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie informacji na temat statusu na rynku pracy, informacji dotyczących podjęcia pracy (w tym założenia działalności na własny rachunek) lub kształcenia lub szkolenia lub rozpoczęcia udziału w innych projektach realizowanych w regionie po zakończeniu udziału w projekcie.

Powierzenie i udostępnianie danych innym podmiotom

Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Województwu Małopolskiemu, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.

Państwa dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

Administrator danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zbiorach: „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” oraz „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizacje programów operacyjnych”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Informacje kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  1. powołanym przez administratora – wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej – wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.Urz.UE L z 2016 r., poz.119.1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 2018 r., str. 2) w związku z przepisami Kodeksu Cywilnego – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
  2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
  3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
  4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

"Wróć z POWERem!" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 


Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 16.00