Drukuj

Informacje o dofinansowaniu

 

 

 

 

Kierunek Kariera

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji: 01.10.2016 r. - 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu:

94 117 755,88 zł

 

W tym wkład budżetu państwa:

 4 705 887,80 zł

 

W tym wkład funduszy europejskich:

80 000 092,49 zł
 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
  • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
  • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
  • 3 500 000 realizowanych bonów.
 

 

 

 

 

 

Kierunek Kariera Zawodowa

Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Okres realizacji: do 30.06.2023 r.
 

Wartość projektu:

94 117 646,70 zł

 

W tym wkład budżetu państwa:

4 705 882,01 zł

 

W tym wkład funduszy europejskich:

79 999 999,69 zł
 
Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” oraz budżetu państwa,  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt:

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:
Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób.

14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

 

 

 

 

 

Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość


Realizator projektu:

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 

Okres realizacji: 01.10.2021 r. - 31.12.2022 r.


Źródło finansowania - Fundusz Pracy - fundusz celowy

Dofinansowanie: 3 205 000,00 zł

Cel projektu:

Kompetencje miękkie mają ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu zawodowego w pracy. Ich rola na rynku pracy stale rośnie, mimo to wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ich istotności w kontekście zdobywania zatrudnienia. Tym samym bardzo sceptycznie traktuje się również koncepcję rozwijania i doskonalenia tych właśnie umiejętności. Nacisk, jaki wywierają pracodawcy podczas rekrutacji na tzw. kompetencje przyszłości, takie jak: kreatywność, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, przedsiębiorczość czy umiejętność zarządzania innymi, daje podstawy do prognoz, że za kilka lub kilkanaście lat kompetencje miękkie staną się, obok kompetencji zawodowych, najważniejszym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu.
Odpowiedzią na zaistniałe, wyżej wymienione problemy jest projekt „Kompetencje dla pracy - doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość". W projekcie powstanie pierwsza w Polsce platforma e-learningowa tworzona w celu wdrożenia nowych metod pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, opartych w całości na rozwiązaniach o charakterze systemowym.
 
 
Zadania w ramach projektu:

 

Projekt zakłada stworzenie wirtualnej platformy edukacyjnej o charakterze e-learningowym poświęconej szkoleniom dedykowanym osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia. W tym celu zostanie stworzone i zaimplementowane na platformę 15 obszernych interaktywnych kursów edukacyjnych, przygotowanych przez profesjonalnych szkoleniowców oraz specjalistów konkretnych obszarów rozwoju zawodowego. Z uwagi na kluczową rolę w rozwoju zawodowym, powyższe rozwiązanie zostanie w całości dedykowane szkoleniom z zakresu tzw. kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości pracownika. Konkretne tematy implementowanych szkoleń (kluczowych obszarów edukacyjnych) zostaną określone podczas trwania projektu na podstawie analiz przeprowadzonych wśród grupy docelowej. Projekt będzie realizowany przez następujące działania:
• Przeprowadzenie wstępnych analiz prawnych i społecznych.
• Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie wirtualnej platformy edukacyjnej.
• Opracowanie merytoryczne i metodyczne 15 kursów.
• Wyprodukowanie 15 interaktywnych i multimedialnych kursów.
• Przeprowadzenie etapu testowania narzędzia.
• Monitoring i ewaluacja projektu.
• Przeprowadzenie następczych analiz prawnych i społecznych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji.

 

 

 

 

 


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Nowy Start w Małopolsce” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Dostarczenie osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach.

Grupa docelowa:

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 600 osób, mieszkających lub uczących się w Małopolsce, pozostających bez pracy, które mieszkały uczyły się lub pracowały za granicą i wróciły do kraju w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:
  1. osoby powyżej 50 r.ż.,
  2. osoby długotrwale bezrobotne,
  3. osoby z niepełnosprawnościami,
  4. osoby o niskich kwalifikacjach,
  5. kobiety,
  6. bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu iż liczba osób z tej grupy nie przekroczy 20% wszystkich uczestników projektu.

Wartość projektu:
853 198,82 zł

W tym:
współfinansowanie UE - 725 218,99 zł;
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 85 319,88 zł;
współfinansowanie z budżetu województwa - 42 659,95 zł.
 
 

Wróć z POWERem!


Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. Wróć z POWERem!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Grupa docelowa:

Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).
Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:
1) wiek 18 – 29 r.ż ,
2) mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
3) była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
4) data powrotu:
a) nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
b) nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.
 
Wartość projektu:
2 621 655,00 zł

W tym wkład funduszy europejskich:
2 209 530,83 zł
 

„Łap skilla!” 

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, 1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Grupa docelowa: 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1000 osób.

Podstawowym założeniem przyjętym w Projekcie jest objęcie wszystkich jego Uczestników procesem doradztwa zawodowego – Bilansem na Początek Kariery oraz możliwością skorzystania z Usług, prowadzących do poprawy sytuacji Uczestnika na rynku pracy.


Wartość projektu:

11 499 996,20

W tym wkład funduszy europejskich
9 692 196,80 zł;

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021